Archiwum

I Kongres Praw Zwierząt

14 września 2021

Ogólnopolski Kongres Praw Zwierząt organizowany był pod patronatem Wicemarszałek Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej

PROGRAM:

10.00 Otwarcie Kongresu (sala plenarna, I p.) prof. Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP,  Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałek Senatu RP

10.15 Wystąpienie otwierające prof. Andrzej Elżanowski

10.45 SESJE PANELOWE (4 panele odbywają się równolegle w różnych salach)

 • PANEL EDUKACYJNY (sala 182, parter)
  moderator: Zuzanna Dąbrowska
  prelegenci: Tom Justyniarski, Barbara Borzymowska, Jacek Bożek, Dariusz Gzyra
 • DOBROSTAN ZWIEZRĄT GOSPODARSKICH (sala 176, parter)
  moderator:
  prelegenci: prof. Hanna Mamzer, Małgorzata Szadkowska, Dariusz Goszczyński, Paweł Rawicki
 • OCHRONA PRAWNA ZWIERZĄT W PRAKTYCE (sala plenarna, I p.)
  moderator: Jan Ordyński
  prelegenci: mec. Katarzyna Topczewska, Agnieszka Goździk, Jadwiga Osuchowa,
  Zbigniew Włodarczyk i Agata Bitnerowska, min. Błażej Poboży, Senator Krzysztof Kwiatkowski
 • BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT (sala 217, II p.)
  moderator: Bartłomiej Czarkowski
  prelegenci: Beata Krupianik, Dorota Sumińska, Anna Samczyk, dr Agnieszka Gruszczyńska,
  Andrzej Aleksandrowicz

12.15 Lunch (hol, II p.)

13.15 SESJE PANELOWE (4 panele odbywają się równolegle w różnych salach)

 • PSY I KOTY RASOWE (sala 182, parter)
  moderator: dr Katarzyna Fiszdon
  prelegenci: Katarzyna Śliwa-Łobacz, Albert Kurkowski, Marta Czech, Katarzyna Burkowska,
  Rafał First
 • INTERWENCJE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH (sala 176, parter)
  moderator: Agnieszka Gozdyra
  prelegenci: Paweł Gebert, Aleksandra Śniecikowska, insp. Robert Kumor, Marta Włosek
 • NAUKA A PRAWA ZWIERZĄT (sala plenarna, I p.)
  moderator: Iwona Kutyna
  prelegenci: Anna Gdula, prof. Wojciech Pisula, Patryk Łuczyński, Izabela Kadłucka,
  prof. Tomasz Pietrzykowski
 • ZWIERZĘTA CYRKOWE I DZIKO ŻYJĄCE (sala 217, II p.)
  moderator: Paulina Król
  prelegenci: Ewa Zgrabczyńska, Anna Płaszczyk, Tomasz Zdrojewski, Justyna Glusman

14.45 Przerwa kawowa (hol, II p.)

15.15 Wystąpienia końcowe (sala plenarna, I p.)
Karolina Kuszlewicz, Katarzyna Piekarska – Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt

15.15 Podsumowanie i zakończenie Kongresu
Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałek Senatu RP

Archiwum:

„Trzeba mieć na uwadze, że podnoszenie standardów traktowania zwierząt i stosowanie coraz bardziej restrykcyjnych norm prawnych w tym zakresie może naruszać interesy pewnych grup społecznych. Sam dobrostan zwierząt, kluczowy w tej kwestii, nie zawsze jest zagwarantowany na odpowiednim poziomie” – mówiła wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, otwierając w Senacie 14 września 2021 r. Ogólnopolski Kongres Praw Zwierząt, zorganizowany pod jej patronatem.

Wicemarszałkini przypomniała, że zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów ludzkiej cywilizacji. Były źródłem pokarmu, stanowiły siłę roboczą, umożliwiały transport, chroniły ludzki dobytek i walczyły u boku człowieka. Większość doktryn filozoficznych, w tym chrześcijańskich, sytuowała zwierzęta niżej od człowieka w hierarchii bytów. Niewiele zmieniło pojawienie się odmiennej w tym względzie doktryny św. Franciszka z Asyżu. Pewną zmianę przyniosła koncepcja dobrostanu zwierząt na przełomie XVIII i XIX w. Choć wciąż były traktowane przedmiotowo, zrodził się postulat zmniejszenia negatywnego oddziaływania na nie przez ludzi. W XIX w. w Wielkiej Brytanii i w Polsce wprowadzono przepisy, stanowiące podstawy nowoczesnej ochrony zwierząt. W 1978 r. przez UNESCO została uchwalona Światowa Deklaracja Praw Zwierząt. „Kluczowe dla zmiany podejścia są badania naukowe, które jednoznacznie przesądzają, że zwierzęta są istotami czującymi, emocjonalnymi i myślącymi” – powiedziała wicemarszałkini. Jak dodała, dzięki temu dostrzeżono potrzebę ochrony zwierząt i bezwzględnego zakazu przemocy wobec nich. „Choć założenie wydaje się proste i niekontrowersyjne, w praktyce tak nie jest” – podkreśliła.

„Cieszę się, że respektowanie praw zwierząt i zrozumienie tego, że są istotami czującymi i myślącymi, wznosi się ponad podziały partyjne” – zauważył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, życząc uczestnikom kongresu mądrych rozwiązań, które pomogą jeszcze lepiej przestrzegać praw zwierząt. Na wpływ edukacji na zmianę traktowania zwierząt przez ludzi wskazała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak mówiła, trzeba przekonywać, że należy inaczej myśleć o zwierzętach, uczyć do nich szacunku. Jej zdaniem do zapewnienia zwierzętom ochrony niezbędne jest też egzekwowanie prawa. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt posłanka Katarzyna Piekarska wskazała na najbardziej potrzebne i możliwe do wprowadzenia już teraz zmiany. Są to m.in. monitoring w rzeźniach, zakaz trzymania psów na łańcuchu, budowa nowoczesnych schronisk, wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej, określenie norm hodowli psów i kotów. Wyraziła nadzieję, że w najbliższych latach uda się wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futra.

Prof. Andrzej Elżanowski, zoolog, kierownik Sekcji Dobrostanu Zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym, do najpilniejszych zmian w ochronie zwierząt, które, jego zdaniem, można przeprowadzić ponad podziałami politycznymi i przy niezbyt wysokich kosztach, zaliczył poprawę nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, a także polepszenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W jego ocenie skuteczny nadzór sprawowany tylko przez resort rolnictwa jest niemożliwy ze względu na konflikt interesów między producentami a dobrostanem i prawami zwierząt, dlatego postulował włączenie do tego procesu resortu spraw wewnętrznych, w którym należałoby powołać państwową inspekcję ochrony zwierząt na wzór Państwowej Inspekcji Pracy. „Takie rozwiązanie zmusiłoby pozbawionych skrupułów przedsiębiorców do zmiany praktyk, a opieszałych powiatowych lekarzy weterynarii do wypełniania ustawowych obowiązków” – przekonywał. Poinformował, że szacunkowy koszt utrzymania inspekcji wyniósłby 40 mln zł rocznie. Odnosząc się do problemu bezdomnych zwierząt, prof. Andrzej Elżanowski ocenił, że schroniska nie powinny być prowadzone przez firmy dla zysku lecz przez organizacje pożytku publicznego, których statutowym celem jest humanitarna ochrona zwierząt, lub przez organy samorządu terytorialnego. Przypomniał, że obecnie opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności to zadanie gminy. „Zmiany są potrzebne, bo po 25 latach widać, że ten system nie działa” – ocenił. Zaproponował powierzenie tego zadania powiatom. Wyjaśnił, że docelowo każdy powiat powinien mieć schronisko prowadzone przez organizację pozarządową lub starostwo, a koszty ich utrzymania ponosiłyby gminy. Wskazał też na potrzebę opracowania procedury przekazania do schroniska znalezionych zwierząt. Zwrócił ponadto uwagę na marginalizację ustawy o ochronie zwierząt w prawie weterynaryjnym, czego efektem jest „notoryczne i bezkarne” odmawianie przez niektórych powiatowych lekarzy weterynarii interwencji w działaniach, których nie zgłoszono do nadzorowania, a które naruszają przepisy ustawy o ochronie zwierząt.  

Parlamentarzyści, naukowcy, hodowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, samorządów i organizacji pozarządowych dyskutowali w ramach 8 paneli: edukacja, dobrostan zwierząt gospodarskich, ochrona prawna zwierząt w praktyce, bezdomność zwierząt, psy i koty rasowe, interwencje organizacji społecznych, nauka a prawa zwierząt, zwierzęta cyrkowe i dziko żyjące. Podczas dyskusji na temat ochrony prawnej zwierząt w praktyce zwrócono uwagę, że z jednej strony przepisy są niedoskonałe, a z drugiej – błędnie interpretowane. Na przykład część prokuratorów i sędziów nadal uważa, że znęcanie się nad zwierzęciem podlega karze pod warunkiem, że jest intencjonalne, co skutkuje umorzeniem postępowania lub uniewinnieniem sprawcy. Podkreślono jednocześnie, że zmieniło się podejście prokuratorów i sędziów do spraw dotyczących znęcania się nad zwierzęciem. Coraz częstsze są wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, kary pozbawienia wolności oraz większe grzywny i nawiązki. Z kolei przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali na przewlekłość postępowań karnych, nieuznawanie organizacji społecznych za stronę postępowania, nieznajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez urzędników i policjantów. Zdaniem przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego odpowiedzialność za naruszenia ustawy o ochronie zwierząt spoczywa nie tylko na Policji, sądach i Inspekcji Weterynaryjnej, ale także Inspekcji Transportu Drogowego, Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy.

Źródło:
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14019,ogolnopolski-kongres-praw-zwierzat.html

Materiały wideo:

II Kongres Praw Zwierząt

03 październik 2022

Ogólnopolski Kongres Praw Zwierząt organizowany był pod patronatem Wicemarszałek Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej

25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?

PROGRAM

10.00 Otwarcie kongresu (sala plenarna, I p.)
prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
Gabriela Morawska-Stanecka, Wicemarszałkini Senatu RP

10.20 Wykład otwierający
prof. Magdalena Środa

10.50 SESJE PANELOWE (2 panele równoległe odbywające się w różnych salach)

 • PRZECIWDZIAŁANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT (sala plenarna, I p.)
  moderator: Krzysztof Kwiatkowski – senator RP
  prelegenci: Beata Krupianik – prezes Fundacji Karuna;
  dr Agnieszka Gruszczyńska – Uniwersytet SWPS;
  Dorota Sumińska – lekarz weterynarii;
  Aleksandra Grynczewska – prezes Fundacji Zwierzęca Polana
 • POMOC ZWIERZĘTOM DZIKIM W POWROCIE DO NATURY (sala 217)
  moderator: Halszka Gronek – Fundacja WWF Polska
  prelegenci: dr hab. inż. Robert Mysłajek – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski;
  dr Iwona Pawliczka vel Pawlik – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry,
  Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański; Katarzyna Lesner – prezes Fundacji Larus

12.20 Lunch (catering wegański)

13.20 SESJE PANELOWE (2 panele równoległe odbywające się w różnych salach)

 • EDUKACJA KLUCZEM DO LEPSZEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT (sala plenarna)
  moderator: Dorota Warakomska – dziennikarka
  prelegenci: Mirosława Kątna – działaczka społeczna, psycholog i polityk;
  Tom Justyniarski – pisarz i obrońca zwierząt; Jacek Bożek – prezes Klubu Gaja;
  dr inż. Julia Dobrzańska, Klara Rościszewska – Fundacja WWF Polska
 • 25 LAT USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT NA TLE PRAWODAWSTWA
  INNYCH KRAJÓW (trendy europejskie) (sala 217)
  moderator: Dorota Niedziela – poseł RP
  prelegenci: prof. Tomasz Pietrzykowski – Uniwersytet Śląski;
  mec. Katarzyna Topczewska; Katarzyna Śliwa-Łobacz – prezes Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt Mondo Cane; mec. Karolina Kuszlewicz

15.00 Przerwa kawowa

15.30 SESJA PANELOWA

 • ZWIERZĘ POLITYCZNE (sala plenarna)
  moderator: Iwona Kutyna – dziennikarka
  prelegenci: Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu RP; Magdalena Kochan
  – senator RP; Andrzej Rozenek – poseł RP; Hanna Gill-Piątek
  – poseł RP; Monika Rosa – poseł RP; Katarzyna Piekarska – poseł RP

17.00 Podsumowanie i zakończenie kongresu
Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałkini Senatu RP
Katarzyna Piekarska – poseł RP

Archiwum:

3 października 2022 r. w Senacie, pod patronatem Wicemarszałkini Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, odbył się II Kongres Praw Zwierząt. Kongres otworzył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, który podziękował wicemarszałkini za zorganizowanie drugiego już wydarzenia poświęconego prawom zwierząt i określił ją spirytus movens senackich działań na rzecz naszych braci mniejszych. „Dzisiaj już chyba nikt będący przy rozumie nie powie, że zwierzę to rzecz” – podkreślił. W ocenie Marszałka Senatu udomowienie zwierząt to jedno, a ich traktowanie przez człowieka to druga kwestia. Przypomniał też, że już w 1997 r. w Polsce została uchwalona pionierska na owe czasy ustawa o ochronie zwierząt, dzięki której znaleźliśmy się w awangardzie walki o prawa zwierząt. Z jednej strony, dysponujemy więc przepisami prawa, z drugiej zaś dzieje się to w określonych realiach. Pomimo, że na przestrzeni 25 lat wprowadzono do tej ustawy ponad 30 zmian, wymaga ona szerszej aktualizacji, aby spełnić oczekiwania społeczne i lepiej przystawać do stanu faktycznego. W ocenie Marszałka Senatu nie będzie to łatwe ze względu na silne emocje, jakie budzi temat praw zwierząt. Jak dodał, debata podczas kongresu będzie kluczem do wypracowania tych zmian. Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że liczy na dyskusję, która wskaże niezbędne i konieczne zmiany na rzecz poprawy sytuacji zwierząt w naszym kraju, choć nie będzie to łatwe bez podniesienia świadomości społecznej w kwestii praw zwierząt.

„Liczę, że nasze spotkanie wskaże kierunki konkretnych działań, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji zwierząt, ponieważ mamy na tym polu bardzo wiele do zrobienia” – mówiła wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, inaugurując II Kongres Praw Zwierząt. Zdaniem Wicemarszałkini nadszedł czas, by zastanowić się, czy ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r. spełniła zadania postawione jej przez ustawodawcę i co należy zrobić obecnie, po 25 latach od jej uchwalenia. Jak zaznaczyła, czuje się wzruszona, że kongres zgromadził przedstawicieli tak wielu środowisk, którym los zwierząt leży na sercu. Dzięki temu będzie on okazją do pogłębiania wiedzy na temat praw zwierząt. Wicemarszałkini Senatu przypomniała, że 7 lat po uchwaleniu ustawy Polska dołączyła do Unii Europejskiej, która od wielu lat stosuje wysokie standardy dobrostanu zwierząt i pretenduje do miana światowego lidera w tym obszarze. W tym kontekście przypomniała m.in. dyrektywę z 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, zgodnie z którą używanie zwierząt do takich celów powinno być brane pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy brak jest metod alternatywnych; całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach z 2013 r., rezolucję PE z 2020 r. zmierzającą do ograniczenia nielegalnego handlu psami i kotami, wzywającą do przyjęcia unijnego planu działania, surowszych sankcji i obowiązkowej rejestracji tych zwierząt. Kolejne dokumenty i wezwania dotyczyły przestrzegania wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu, zakazu chowu klatkowego czy zaprzestania wykorzystywania zwierząt do badań i doświadczeń. Jak podkreślała Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, bardzo wiele zmian w postrzeganiu zwierząt spowodował rozwój nauki i wiedzy o ich funkcjonowaniu. „Już teraz w naszych braciach mniejszych nie widzimy wyłącznie produktów na stole, maskotek czy użytecznych narzędzi, jako społeczeństwo zaczęliśmy w większym stopniu dostrzegać i doceniać zwierzęta, ich inteligencję i wrażliwość” – wskazywała.

W swoim wykładzie wprowadzającym filozofka prof. Magdalena Środa przedstawiła – jak to ujęła – bardziej perspektywiczne spojrzenie na prawa zwierząt. Przypomniała 2 modele podejścia do praw zwierząt i ich relacji z człowiekiem – racjonalno-teologiczny oraz animistyczny i empatyczny. Pierwszy, pochodzący od Arystotelesa i rozpropagowany przez św. Tomasza z Akwinu, zakłada, że zwierzę jest gorsze od człowieka będącego istotą rozumną i posiadającą duszę. Zabijając zwierzęta, człowiek postępuje zgodnie z prawem naturalnym, ponieważ bezrozumne stworzenia nie są zdolne do odczuwania cierpienia. W drugim modelu – empatycznym i animistycznym – obecne jest przekonanie, że zwierzęta nie są istotami bezrozumnymi i posiadają uczucia, dlatego przysługują im prawa i ochrona. W swym wystąpieniu prof. Magdalena Środa opowiedziała się za modelem empatycznym i dążeniem do wspólnoty ludzi i zwierząt, zapewnienia im obywatelstwa i prawa do życia w wolności, a także nienaruszalności ich praw podstawowych. Zdaniem filozofki jest to nie tylko możliwe, ale moralnie konieczne.

Podczas panelu poświęconego bezdomności zwierząt podkreślano konieczność prowadzenia czipowania domowych psów i kotów i kastrowania zwierząt pozostających w schroniskach. W ocenie prezes Fundacji Karuna Beaty Krupianik to najbardziej skuteczna metoda przeciwdziałania bezdomności, przynosząca szybkie efekty w postaci znacznego zmniejszenia skali tego zjawiska.

Na potrzebę uchwalenia nowej ustawy o ochronie zwierząt wskazywali uczestnicy panelu poświęconego 25 latom funkcjonowania ustawy z 1997 r. na tle prawodawstwa innych krajów i trendów europejskich. Jak wskazywał prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego, będzie to jednak wymagało przyjęcia rozwiązań kompromisowych, łączących różne podejścia do kwestii praw zwierząt. Podczas panelu wskazywano też na problemy z realizacją obecnie obowiązujących przepisów i nie nadążanie za nimi wymiaru sprawiedliwości.

„Edukacja kluczem do lepszego traktowania zwierząt” to wniosek z panelu o tym samym tytule. Jego uczestnicy wskazywali zarówno na potrzebę nowoczesnej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży dotyczącej praw zwierząt i empatii wobec nich, jak i edukacji osób dorosłych i starszych – konsumenckiej, obywatelskiej, propagującej społeczną aktywność czy udział w wyborach na wszystkich możliwych szczeblach. Powinna być ona rzeczowa, wielotorowa, ustawiczna i niestereotypowa. „Traktujmy zwierzęta jako istoty czujące, dbajmy o ich dobrostan” – apelowała dziennikarka Dorota Warakomska.

W zatytułowanym metaforycznie panelu „Zwierzę polityczne” politycy rozmawiali o tym, jakie rozwiązania w odniesieniu do praw zwierząt zawierają programy ich partii. Politycy zgodzili się, że zwierzęta nie mają barw politycznych, a we wszystkich ugrupowaniach są osoby, które opowiadają się za przyznaniem im praw. Dlatego, jak wskazywał wicemarszałek Michał Kamiński, wobec ostrego konfliktu politycznego w Polsce w tej sprawie przynieść coś może jedynie ponadpartyjne porozumienie. W ocenie senator Magdaleny Kochan i Katarzyny Piekarskiej zmiany w tak trudnych kwestiach jak ubój rytualny czy hodowla zwierząt futerkowych należy wprowadzać małymi krokami, w sposób ewolucyjny a nie rewolucyjny. W ocenie polityków uregulowania wymaga m.in. kwestia monitorowania i kontrolowania działalności rzeźni i transportu zwierząt, certyfikacji hodowli psów i kotów, ich sprzedaży w internecie, wprowadzenia obligatoryjnego czipowania zwierząt właścicielskich i kastrowania tych nieprzeznaczonych do dalszej hodowli i rozrodu, a także stworzenia ogólnopolskiej bazy danych o zwierzętach domowych. Należałoby też zastanowić się nad powołaniem rzecznika praw zwierząt.

Podsumowując obrady, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że przyniosły one wiele intersujących opinii i przemyśleń na temat humanistycznego podejścia do zwierząt i troski o ich dobrostan. Obfitowały także w szereg wniosków de lege ferenda. By to wszystko napotkało na korzystny czas i sprzyjającą atmosferę społeczną, potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, prowadzona m.in. przez media publiczne w ramach wypełniania ich misji.

Źródło:
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15024,ii-kongres-praw-zwierzat.html

Materiały wideo:

III Kongres Praw Zwierząt

22 września 2023

PROGRAM

09:00-10:00 – Rejestracja uczestników

10:00-10:15 – Otwarcie Kongresu i przywitanie uczestników – organizatorzy

10:15-12:00 – Sytuacja zwierząt domowych

Postulaty zmian prawa w zakresie prowadzenia hodowli psów i kotów oraz powszechne znakowanie i kastracja – prowadząca Anna Samczyk

 1. omówienie propozycji wprowadzenia przepisów dotyczących hodowli psów i kotów – dr Katarzyna Fiszdoń (SGGW) / 15 min
 2. omówienie propozycji wprowadzenia przepisów dotyczących powszechnego obowiązkowego znakowania psów i kotów oraz kastracji psów i kotów – Maria Januszczyk (Prawnicy na rzecz Zwierząt) oraz Magdalena Kordas (Fundacja Mikropsy) / 15 min
 3. dyskusja, zaproszeni goście / 45 min.
  • przedstawiciel organizacji – OTOZ Animals Ewa Gebert i Paweł Gebert / interwencje w hodowlach;
  • przedstawiciel ZKWP / Aleksandra Kozikowska-Lelonek
  • przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Psa Rasowego Kennel Club – Remigiusz Czech
  • Henryk Strzelczyk – znaczenie znakowania i kastracji psów i kotów;
  • stanowisko prawników działających na rzecz zwierząt w sprawie proponowanych regulacji – adw. Katarzyna Topczewska

      dyskusja / 30 min.

12:00-12:30 – Przerwa

12:30-14:15 – Sytuacja zwierząt dzikich
Ośrodki rehabilitacji oraz postulaty zmian w gospodarce łowieckiej – prowadząca dr Agnieszka Gruszczyńska

 1. Ośrodki rehabilitacji i azyl centralny, problemy pomagania zwierzętom dzikim – aspekty prawne – Emilia Kudasik-Gil / 15 min.
 2. Postulaty zmian w gospodarce łowieckiej w świetle ochrony zwierząt i zmian społecznych – Krzysztof Wychowałek 15 min.
 3. Dyskusja – 45 min:
  • Centralny Azyl – dr Ewa Zgrabczyńska (Zoo w Poznaniu, wystąpienie online);
  • Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot – Radosław Ślusarczyk / gospodarka łowiecka;
  • Regina Skibińska / gospodarka łowiecka;
  • Ośrodek Rehabilitacji „Puchaczówka” – Marcin Marzec / ośrodki rehabilitacji;
  • Ośrodek rehabilitacji prowadzony przez gminę / Warszawskie Lasy Miejskie

      dyskusja / 30 min.

14:15-14:45 – Przerwa

14:45-16:15 – Co opozycja polityczna może zaproponować zwierzętom?
Pytania do przedstawicieli partii politycznych / 45 min.

 • Katarzyna Piekarska / IP
 • Dorota Niedziela /PO
 • Robert Maślak /Nowa Lewica
 • Sebastian Bednarski /Razem
 • Magdalena Gałkiewicz / Zieloni
 • Nowoczesna /
 • Joanna Mucha / Trzecia droga

      Dyskusja 45 min.

Podsumowanie kongresu i pożegnanie uczestników.